نقد فیلم برادران لیلا

نقد فیلمسعید روستایینقد فیلم برادران لیلا

یکی از مشکلات اساسی که در فیلم شاهد بودیم رعایت نشدن لحن بازیگران و همچنین عدم توجه به شخصیت پردازی کامل بازیگران بود.گاهی سرعت ریتم فیلم زیاد میشد و گاهی نماهای دوربین ثابت داشتیم.میتوانیم اسم فیلم را خانواده علیرضا بنامیم.چرا که علیرضا به عنوان شخصیت محوری کوشیده اتفاقات خوبی برای خانواده رقم برند ‌و گاها