مصاحبه با مردم درباره ی کرونا

شهروند خبرنگار مشهد

من امیررضا صفایی تبار هستم دوره ی خبرنگاری رو باشگاه خبرنگاران جوان گذراندم و میخواهم اولین مصاحبه ی مردمی درباره کرونا از مردم بپرسم با ما همراه باشیم. شهروند اول مردی حدودا ۴۵ ساله است و در پارک ملت قدم می زند. نزدیکش می روم و او را دعوت به مصاحبه میکنم . با کمال