معرفی کتاب

کتاب هایی که میتوان به عنوان بیس کامپیوتری یاد نمود

۱- کتاب طراحی الگوریتم دکتر نقیب زاده

۲- کتاب برنامه نویسی به زبان سی جعفر قومی نژاد

۳- مجموعه پروتکل TCP -IP بهروز فروزان

کتاب های هنری که برای بچه های سینما و تاتر مفید است

۱- اصول کارگردانی نمایش پروفسور لارنس کارا

۲- راهنمای فیلم نامه نویسی سید فیلد

۳- نما به نما استیون دی کارتز